<![CDATA[我爱环境保护]]> http://www.ma3akum.com/ zh-cn www.emlog.net 徏邉|创鑫新材料有限公司新增(酸亚乙烯酯、氟代碳怹烯酯、硫怹烯酯、三Q三甲基烷基)酸酯等新改扩徏N目)环境影响评h公众参与W二ơ公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/FuJianShaoW5970.html</link> <description><![CDATA[徏邉|创鑫新材料有限公司新增(酸亚乙烯酯、氟代碳怹烯酯、硫怹烯酯、三Q三甲基烷基)酸酯等新改扩徏N目)环境影响评h公众参与W二ơ公C? 徏邉|创鑫新材料有限公司现已委托闽环(徏Q环境科技有限公司对其新增Q碳怺乙烯酯、氟代碳怹烯酯、硫怹烯酯、三Q三甲基烷基)酸酯等新改扩徏N目进行环境媄响评价工作,按照《环境媄响评价公众参与办法》的有关规定Q现向公众公开其有关环境媄响评价信息,具体如下Q?一、徏N目概?目名称Q福建邵武创鑫新材料有限公司新增Q碳怺乙烯酯、氟代碳怹烯酯、硫怹烯酯、三Q三甲基烷基)酸酯等新改扩徏N目) 单位Q福建邵武创鑫新材料有限公司 地点Q福建省南^市邵... <a href="http://www.ma3akum.com/FuJianShaoW5970.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 07:57:42 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/FuJianShaoW5970.html</guid> </item> <item> <title>州闽v起重机械有限公司目竣工环境保护验收监测报告表公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/FuZhouMinQi6159.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改〈徏N目环境保护管理条例〉的军_?国oW?82?Q以及环保部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告?国环规环评[2017]4?Q现竣工环境保护验收内容公C如下: 目名称Q福州闽赯v重机械有限公叔R?单位Q福州闽赯v重机械有限公?公示内容Q验收报?详见附gQ?公示旉Q?022q?0?5?2020q?1?2日(20个工作日Q?公示期间Q如有疑问,误电:13860684884 附gQ?链接Qhttps://pan.baidu.com/s/1kzxcATWe97PWAz1ktj_8yg 提取码:9q3a ... <a href="http://www.ma3akum.com/FuZhouMinQi6159.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 02:32:54 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/FuZhouMinQi6159.html</guid> </item> <item> <title>鼎市生zd圄烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目验收公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/FuDingShiSh6125.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改〈徏N目环境保护管理条例〉的军_?国oW?82?Q以及环保部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告?国环规环评[2017]4?Q现竣工环境保护验收内容公C如下: 目名称Q福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场目 单位Q福鼎市益民垃圾处理有限公司 公示内容Q验收报?详见附gQ?公示旉Q?022q?0?4?2022q?1?8日(20个工作日Q?公示期间Q如有疑问,误电:18659392128 附gQ? 链接Qhttps://pan.baidu.com/s/1E2HiWNHLEuOAuRsY5VgC8Q 提取码:m7tz <a href="http://www.ma3akum.com/FuDingShiSh6125.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:37:17 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/FuDingShiSh6125.html</guid> </item> <item> <title>时代一汽动力电池项目(q10GWhQ竣工环境保护验收公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/ShiDaiYiQiD6158.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改〈徏N目环境保护管理条例〉的军_?国oW?82?Q以及环保部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告?国环规环评[2017]4?Q现竣工环境保护验收内容公C如下: 目名称Q时代一汽动力电池项目(q10GWhQ?单位Q时代一汽动力电池有限公?公示内容Q验收报?详见附gQ?公示旉Q?022q?0??2020q?1?日(20个工作日Q?公示期间Q如有疑问,误电:18868118082 附gQ?链接Qhttps://pan.baidu.com/s/1puH3QDhpO49BSmqxNGgzxA 提取码:wtrf <a href="http://www.ma3akum.com/ShiDaiYiQiD6158.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 12:08:57 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/ShiDaiYiQiD6158.html</guid> </item> <item> <title>污水处理氮磷标的原因分析及控制Ҏ http://www.ma3akum.com/WuShuiChuLi6153.html 阅读全文>>]]> Sun, 02 Oct 2022 04:34:33 +0000 生?5 http://www.ma3akum.com/WuShuiChuLi6153.html 宁d时代创新实验室徏设(一期)阶段性竣工环境保护验收公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/NingDeShiDa6160.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改 目环境保护理条例 的决定》国务院令第682号以及生态环境部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告》(国环规环评[2017]4P、生态环境部《关于发?目竣工环境保护验收技术指?污染影响c?的公告》(生态环境部Q?018q?P{相x律法规的规定Q现《宁h代创新实验室Q一期)阶段性竣工环境保护验收监报告表》公C如下: 目名称Q宁h代创新实验室Q一期) 单位Q宁h代新能源U技股䆾有限公司宁d时代创新实验?地点Q福建省宁d市东侨经技术开发区宁d市社会福利中心南侧地?公示内容Q验收监报告,详见链接 Q链接:https://pan.b... <a href="http://www.ma3akum.com/NingDeShiDa6160.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 13:38:52 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/NingDeShiDa6160.html</guid> </item> <item> <title>南^市徏阛_西区生态城府前路隧道项目竣工环境保护验收调查表公示 http://www.ma3akum.com/NanPingShiJ6157.html 阅读全文>>]]> Mon, 26 Sep 2022 11:30:40 +0000 tt123456 http://www.ma3akum.com/NanPingShiJ6157.html 农村环境q片整治专题讲 http://www.ma3akum.com/NongCunHuan6150.html 阅读全文>>]]> Sun, 25 Sep 2022 12:54:54 +0000 生?5 http://www.ma3akum.com/NongCunHuan6150.html 宁d市承q塑料有限公司塑料制品制造项目阶D|竣工环境保护验收监报告表公示 http://www.ma3akum.com/NingDeShiCh6151.html 阅读全文>>]]> Mon, 19 Sep 2022 08:58:20 +0000 tt123456 http://www.ma3akum.com/NingDeShiCh6151.html q20万立方米商品混凝土项目竣工环境保护验收检报告表 http://www.ma3akum.com/NianChan20W6052.html 阅读全文>>]]> Mon, 19 Sep 2022 03:24:30 +0000 tt123456 http://www.ma3akum.com/NianChan20W6052.html 通达信:江恩角度U源?/title> <link>http://www.ma3akum.com/TongDaXinJi6147.html</link> <description><![CDATA[周期:=(PERIOD=0 OR PERIOD=1 OR PERIOD=2 OR PERIOD=3); 上角?=70; 下角?=70; 调点:=3; 角度:=100; CURR:=CURRBARSCOUNT; {M:1-1000,233} TCH:=CONST(FINDHIGH(H,0,M,1)); GTT:=CONST(BARSLAST(TCH=H))+1; SX跌H:=CONST(IF(GTT=1,H,REF(H,GTT-1))); BCL:=CONST(FINDLOW(L,0,M,1)); DTT:=CONST(BARSLAST(... <a href="http://www.ma3akum.com/TongDaXinJi6147.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 05:26:05 +0000</pubDate> <author>生?5</author> <guid>http://www.ma3akum.com/TongDaXinJi6147.html</guid> </item> <item> <title>通达信shape_shortQshape_midQshape_long函数详解及对应用示?/title> <link>http://www.ma3akum.com/TongDaXinHa6146.html</link> <description><![CDATA[转自通达信用户反馈区Q? 一、shape_shortQshape_mid,shape_long三个形态函数返回ؓ对应的数字,数定对应的Ş态如下: 1Q倒V型反?2QV型反?3QW?4QM?5Q盘?6Q盘整后上行 7Q盘整后下跌 8Q上升通道 9Q下降通道 10Q拐头下?11Q拐头上?12Q上行盘?13Q下跌盘?14Q其它Ş?二、各处Ş态对应的解释如下Q? 1、shape_short:短期形态,q?0天历?行情走势q行形态研?2、shape_mid:中期形态,对近120天历史行情走势进行Ş态研?3、shape_long:长期形态,对近240-500天历史行情走势进行Ş态研?... <a href="http://www.ma3akum.com/TongDaXinHa6146.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 02:03:57 +0000</pubDate> <author>生?5</author> <guid>http://www.ma3akum.com/TongDaXinHa6146.html</guid> </item> <item> <title>瀚蓝Q南qI固废处理有限公司建阳区(建瓯市、武夷山市)垃圾焚烧发电厂危废暂存库目竣工环境保护验收监测报告表公C?/title> <link>http://www.ma3akum.com/JianYangQuJ6155.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改〈徏N目环境保护管理条例〉的军_?国oW?82?Q以及环保部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告?国环规环评[2017]4?Q现竣工环境保护验收内容公C如下: 目名称Q徏阛_Q徏瓯市、武夷山市)垃圾焚烧发电厂危废暂存库目 单位Q瀚蓝Q南qI固废处理有限公司 地点Q南q_建阳区潭城街道回瑶村长后坪公C内容:验收报告 详见附gQ? 公示旉Q?022q??2?2022q?0?2日(20个工作日Q公C期_如有疑问Q请致电Q?3860684884 附gQ? 链接Qhttps://pan.baidu.com/s/1QrIO046owoLog017uYSEo0 提取码:ljbn ... <a href="http://www.ma3akum.com/JianYangQuJ6155.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 05:57:42 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/JianYangQuJ6155.html</guid> </item> <item> <title>瀚蓝Q南qI固废处理有限公司南^市徏阛_大g垃圾资源化处理项目竣工环境保护验收监报告表公示 http://www.ma3akum.com/LanNanPingG6154.html 阅读全文>>]]> Mon, 12 Sep 2022 03:54:36 +0000 tt123456 http://www.ma3akum.com/LanNanPingG6154.html 州联鞋业有限公司联鞋材加工目竣工环境保护验收监测报告?/title> <link>http://www.ma3akum.com/FuZhouFuLia6156.html</link> <description><![CDATA[Ҏ《国务院关于修改〈徏N目环境保护管理条例〉的军_?国oW?82?Q以及环保部《关于发?目竣工环境保护验收暂行办法 的公告?国环规环评[2017]4?Q现竣工环境保护验收内容公C如下: 目名称Q福联鞋材加?单位Q福州福联鞋业有限公?地址Q福州开发区长安投资区长盛\2#长天工业?#|整Q?公示内容Q验收报?详见附gQ?公示旉Q?022q??1?2022q?0?1日(20个工作日Q公C期_如有疑问Q请致电Q?3860684884 附gQ?链接Qhttps://pan.baidu.com/s/1kuhiVNQ4zfT8YaN... <a href="http://www.ma3akum.com/FuZhouFuLia6156.html">阅读全文>></a>]]></description> <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 04:21:30 +0000</pubDate> <author>tt123456</author> <guid>http://www.ma3akum.com/FuZhouFuLia6156.html</guid> </item></channel> </rss> <a href="http://www.ma3akum.com/">午夜大片</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"><p id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></p></input><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"></input></noscript></noscript><input id="zxijb"><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></noscript></p></input><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></noscript><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript></listing></listing><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"></p></listing></noscript><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"><p id="zxijb"></p></input></noscript><input id="zxijb"><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p></input><input id="zxijb"></input><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></noscript><input id="zxijb"></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><listing id="zxijb"></listing><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input><noscript id="zxijb"></noscript><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"></p></listing></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><listing id="zxijb"></listing><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"></p></listing></noscript><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"></p></listing></listing><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"></input></noscript></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"></p></noscript></listing></listing><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input></noscript><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"></noscript><input id="zxijb"></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><input id="zxijb"></input><p id="zxijb"></p><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"></input><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"></p></noscript></listing></noscript><input id="zxijb"></input><noscript id="zxijb"></noscript><listing id="zxijb"><input id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></input></listing><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"></p></noscript></noscript><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript></listing></listing> <p id="zxijb"></p><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"></p></noscript></noscript><p id="zxijb"></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></listing></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><input id="zxijb"></input><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></p><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><listing id="zxijb"></listing><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"></p></noscript></noscript><input id="zxijb"></input><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p></listing></noscript><p id="zxijb"></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></noscript></listing><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"><p id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></p></input><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></noscript></noscript><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input></p></noscript><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input></p></noscript><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"></input></noscript></noscript><input id="zxijb"></input><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><p id="zxijb"></p><p id="zxijb"><p id="zxijb"><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing></p></p><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><listing id="zxijb"></listing><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"></input></noscript></noscript><noscript id="zxijb"></noscript><input id="zxijb"></input><listing id="zxijb"></listing><input id="zxijb"><input id="zxijb"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript></input></input><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></noscript><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><listing id="zxijb"></listing><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></noscript><noscript id="zxijb"></noscript><input id="zxijb"></input> <input id="zxijb"></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></noscript></listing></listing><listing id="zxijb"></listing><listing id="zxijb"></listing><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></listing></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></p></p><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input></p></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><p id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></p></p><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p><p id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></p><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"></p><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></listing></listing><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"></p><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input></p></noscript><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></p></noscript><p id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></p><listing id="zxijb"></listing><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing><input id="zxijb"><input id="zxijb"></input></input><noscript id="zxijb"></noscript><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></input><p id="zxijb"></p><noscript id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></noscript><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></input><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></input></input><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"></listing></listing></input></input><listing id="zxijb"><listing id="zxijb"><p id="zxijb"><p id="zxijb"></p></p></listing></listing><input id="zxijb"></input><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"></input><p id="zxijb"></p><input id="zxijb"></input><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input><noscript id="zxijb"></noscript><noscript id="zxijb"><noscript id="zxijb"><input id="zxijb"></input></noscript></noscript><input id="zxijb"><input id="zxijb"><listing id="zxijb"><noscript id="zxijb"></noscript></listing></input></input></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>